دوره طرحــــواره درمانی

استاد مهدی عیوضی
200 تومان

 

طرحواره درماني (Therapy Schema) يكي از شيوه هاي روان درماني جديد و تلفيقي است. منظور از طرحواره (Schema) مجموعه اي از باور های بنيادين و الگو های فكری است كه حول يک موضوع در ذهن فرد شكل گرفته اند و منجر به بروز رفتار های آسيب زای خاصی مي شوند.

در طرحواره درماني، طرحواره هاي ناسازگار اوليه (كه باعث مشكلات جدي در زندگي افراد می شوند) مورد توجه قرار مي گيرند. همچنین در طرحواره درمانی با بهره گرفتن از تكنيک ها و مفاهيم ساير مكاتب روان درماني مانند روانكاوی، نظريه روابط موضوعي (ابژه)، نظريه دلبستگي بالبي، نظريه تحليل رفتار متقابل و گشتالت درماني، شيوه جديدي از روان درماني پايه گذاری شده است.

بر اساس نظريه طرحواره درمانی، در صورتی كه يك يا چند تا از پنج نياز هيجانی اصلی فرد در دوران كودكي به درستي تأمين نشود، طرحواره هاي ناسازگار اوليه در او شكل مي گيرند.

اين نيازها عبارتند از:

1 .دلبستگي ايمن (شامل نياز به امنيت، ثبات، محبت و پذيرش)
2. خودگرداني عملكرد مستقلانه
3. آزادي و محدويت های معقول
4. خود انگيختگی و تفريح

 

طرحواره ها منجر به شكل گيری افكار ناكارآمد، تجربه مداوم هيجانات منفی و بروز رفتارهای خودتخريبی، و مشكلات مزمن و جدي در حيطه درون فردی و روابط بين فردی در دوران بزرگسالی مي شوند.