دوره های مجازی برگزار شده

دوره آموزش آنلاین آمادگی آزمون اشتمال – اسفندماه 1400
مهلت ثبت نام:
25 بهمن ماه 1400
اطلاعات بیشتر
دوره آموزش آنلاین (کوتاه مدت) آمادگی آزمون اشتمال
مهلت ثبت نام:
27 آذرماه 1400
اطلاعات بیشتر