دوره های مجازی برگزار شده

دوره آموزشی تربیت مدرس به زبان عربی – دوره پیشرفته – ترم 10 – بهمن ماه 1400
اطلاعات بیشتر
دوره آموزشی تربیت مدرس به زبان عربی – دوره سوم – ترم 4 – بهمن ماه 1400
اطلاعات بیشتر
مقاله نویسی و پایان نامه نویسی – بهمن ماه 1400
دکتر محمدجواد اصغری
اطلاعات بیشتر
فهرست