دوره های در حال ثبت نام

دوره آموزش آنلاین (کوتاه مدت) آمادگی آزمون اشتمال
دکتر حسن رحمانی راد - استاد مهدی شهیدی
مهلت ثبت نام:
16 آذرماه 1400
اطلاعات بیشتر

دوره های برگزار شده

دوره حضوری آمادگی آزمون اشتمال عربی (2روزه)
فریدنیا ، حیدری ، رحیمی ، نافعی
مهلت ثبت نام:
20 مهر 1400
اطلاعات بیشتر
دوره کوتاه‌مدت آمادگی آزمون اشتمال عربی
فریدنیا ، حیدری ، رحیمی ، نافعی
مهلت ثبت نام:
13 مهر 1400
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین آمادگی مصاحبه دکتری – شهریور 1400
دکتر یوسف غضبانی
مهلت ثبت نام:
4 شهریور ماه 1400
اطلاعات بیشتر
فهرست